Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy Miasta Rypin wynikających z ustawy o samorządzie gminny.

W ramach działalności podstawowej Spółka zajmuje się :

Dział Infrastruktury Wodociągowej, Kanalizacyjnej, Oczyszczalni:

 • zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków;
 • utrzymaniem, obsługą ujęć i stacji uzdatniania wody;
 • dostawą wody do odbiorców;
 • eksploatacją sieci wodociągowej;
 • wymianą wodomierzy;
 • odbiorem ścieków od dostawców;
 • eksploatacją i konserwacją infrastruktury kanalizacyjnej;
 • oczyszczaniem osadników i kratek ulicznych;
 • oczyszczaniem ścieków;
 • przyjmowaniem ścieków dowożonych samochodowymi asenizacyjnymi;
 • badaniami laboratoryjnymi wody i ścieków.

Dział Usług:

 • odbieraniem odpadów komunalnych z terenu;
  • Gminy Miasta Rypin,
  • Gminy Rypin,
  • Gminy Wąpielsk,
  • Gminy Skrwilno,
  • Gminy Świedziebnia,
  • Gminy Brzuze.
 • utrzymaniem czystości miasta w okresie letnim;
 • odśnieżaniem w okresie zimowym;
 • sprzedażą i dzierżawa pojemników na odpady komunalne;
 • sprzedażą worków do selektywnej zbiórki odpadów;
 • sprzedażą stojaków do selektywnej zbiórki odpadów.

Spółka świadczy również usługi w zakresie:

 • inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej specjalistyczną kamerą TV;
 • ciśnieniowego oczyszczania i udrażniania kanalizacji pojazdem ciśnieniowym;
 • wykrywania przecieków na sieciach i przyłączach wodociągowych;
 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • budowy sieci i przyłączy wodociągowych;
 • budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych;
 • budowy chodników;
 • usługi posiadanym sprzętem;
 • transportem;
 • usługi koparko-ładowarką;
 • kucia betonu;
 • odśnieżania prywatnych dróg w okresie zimowym.